Til toppen

Salgsbetingelser

Generelle Salgsbetingelser. 
(Gjelder for salg i Norge)

1 Innledning

Generelle Salgsbetingelser gjelder dersom ikke annen skriftlig avtale er inngått.

2 Pris

Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris, hvis ikke annet er avtalt. For kunder med avtale gjelder den nettopris som fremkommer av avtale (evnt. web-shop pris). Teleste forbeholder seg retten til endring av pris, tilbud, rabatter uten varsel der skriftlig avtale ikke finnes. Det tas videre forbehold om feil vedrørende priser i prislister og på web-shop. En feiloppført pris gir ikke Teleste leveringsansvar. 
Alle oppgitte priser er eks mva

3 Ordre / Leveringstid

Skriftelige ordre (mail, brev, fax) vil alltid bli ordrebekreftet. Dette gjelder også ordre mottatt på web-shop. Leveringstid løper fra den dag ordren og alle spesifikasjoner og opplysninger som er nødvendig for effektuering av orden er mottatt hos Teleste. For lagerførte varer der ordren er mottatt før kl.12 vil normalt disse bli sendt ut samme dag. 
For ordre mottatt etter kl. 12 vil disse normalt bli effektuert påfølgende virkedag. 
Teleste innestår ikke for feil eller misforståelser som måtte oppstå dersom orden er mottatt pr.telefon. For ikke-lagerførte produkt gjelder våre underleverandøres leveringstid. 
Antatt leveringstid vil bli påført ordrebekreftelsen. Ordren ansees ikke som effektuert før alle ordrelinjer i bestillingen er levert. Dellevering aksepteres fullt ut og Teleste har rett til å sørge for fullevering innen rimelige tidsfrister

4 Leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser, dersom ikke annet er avtalt, er fra lager i Porsgrunn (Ex works i h.h.t. Incoterms 2000)

5 Force Majure

Partene er fri for ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under denne kontrakt når dette skyldes forhold eller begivenheter som ligger utenfor partenes kontroll og som partene ikke kan forhindre eller overvinne følgene av

6 Betalingsbetingelser

Standard betalingstid for kredittklarerte kunder er netto pr 14 dager dersom ikke annet er avtalt

7 EE avfall

Miljøgebyr på EE avfall belastes iht. gjeldende satser.

8 Plukktillegg

Ordre der antallet ikke er i overensstemmelse med standard forpakningsenhet (der dette er oppgitt) vil bli tillagt et ”plukktillegg”

9 Feil ved levering av varen/forsinket levering

Anmerkning om feil ved varen skal fremsettes innen 8 dager etter mottak. Teleste forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende ny. Dersom Teleste ikke har opptrådt uaktsomt er Teleste uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen eller forsinket levering. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig ovenfor tredjepart. Ikke i noe tilfelle har Teleste ansvar for driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap.

10 Retur

Retur av varer skal alltid avtales på forhånd og vurderes fra sak til sak. Teleste forbeholder seg retten til å nekte retur på grunn av f.eks markedsmessige endringer eller alder/tilstand av varene.
1) Hele forpakninger med oppgitt fakturareferanse kan krediteres med opp til netto fakturapris minus 20%. 
2) Brutte forpakninger med fakturareferanse kan krediteres med opp til netto fakturapris minus 30%
3) Retur av varer der det ikke kan vises til fakturareferanse krediteres vanligvis ikke. 
Ved retur betaler kunden frakt.

11 Garanti og service

Garantitid regnes fra forsendelsesdato eller fra produksjonsdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser, i regelen 12 mnd. Garantien dekker materiell og produksjonsfeil og er begrenset til reparasjon og utskifting av deler på Teleste verksted i ordinær arbeidstid. I enkelte tilfelle kan utstyr med feil bli erstattet av nytt tilsvarende utstyr. Frakt og kostnader forbundet med retur av varer bekostes av kjøper. 
Garantiansvar bortfaller: 
- dersom det er gjort inngrep i varen uten Telestes samtykke
- betalingsbetingelser ikke er oppfylt eller
- varen er skadet som følge av ukyndig bruk.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normalt bruk. 
Uansett overnevnte, gjelder garantitiden ikke utover 12 mnd dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Ikke i noe tilfelle har Teleste ansvar for driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap.